ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В ночь на Ошана-Раба, во время чтения Пятикнижия, главу "Везот абраха" прочитывают один раз. Также мой отец указывал некоторым хасидам читать эту главу с комментариями Раши, но это указание не относится ко всем. Накануне праздника Симхат-Тора главу "Везот абраха" прочитывают дважды и также читают ее в переводе Онкелоса.1

Перед началом молитвы "Алель" надо снять с лулава две завязки, оставив только те три, которыми к лулаву привязаны мирт и ветки ивы. Совершают обряд "Эйрув Тавшилин". Во время трапезы на Ошана-Раба ломтик хлеба окунают в мед. В Шмини-Ацерет и Симхат-Тора этого не делают.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 4 Тевета. Общепринятый обычай - читать недельную главу накануне субботы, каждый стих два раза в оригинале и один раз в переводе Онкелоса на арамейский.

יום רביעי כא תשרי, הושענא רבה (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,רביעי עם פירש"י.
תהילים: קד-קה.
תניא: ע"כ אהוביי...בפירש"י ז"ל שם.

בתקון ליל הו"ר [הושענא רבה] גם פרשה ברכה אומרים רק פ"א [פעם אחת] מקרא - היו יחידים שאאמו"ר [שאדוני אבי מורי ורבי] ציום לאומרה בהו"ר [בהושענא רבה] עם פירש"י [פירוש רש"י] ואינה הוראה לרבים - ובערב שמחת תורה אומרים אותה שנים מקרא ואחד תרגום.

קודם הלל מסירים שתי הכריכות שעל הלולב, ונשארים רק הג' מאגדים ג' המינים יחד. עירוב תבשילין. בהושענא רבה טובלים פרוסת המוציא בדבש, אבל לא בשמע"צ [בשמיני עצרת] ושמח"ת [ושמחת תורה].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.