ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Наш обычай - произносить благословение, увидев радугу, в противоположность мнению тех, кто сомневается в необходимости произнесения этого благословения.

Два жителя Меджибужа были в ссоре друг с другом. В синагоге Баал-Шем-Това, во время молитвы один из них крикнул, что разорвал бы другого на куски как рыбу.

Баал-Шем-Тов велел своим ученикам взяться за руки, стать возле него и закрыть глаза. Затем он опустил свои ладони на плечи тех двоих, что стояли рядом, и ученики внезапно закричали, охваченные ужасом: они увидели, как один из поссорившихся разрывает другого на куски.

Этот случай ясно показывает, что все потенциальное проявляется актуально: либо в физической форме, либо в духовной, когда это можно ощутить лишь высокими и тонкими чувствами.

יום חמישי כט תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קמד.
תניא: והנה...האר"י ז"ל.

מברכים ברכת הקשת, ולא כיש מפקפקים בזה.

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים האט געהאט א מחלוקת מיט נאך א בעל הבית, און זייענדיג אמאל בא דעם בעש"ט [בעל שם טוב] אין שוהל האט ער געשריען, אז ער וואלט זיין בר פלוגתא קורע כדג זיין.

דער בעש"ט [בעל שם טוב] האט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמאכטע אויגען. דער בעש"ט [בעל שם טוב] האט ארויפגעלייגט זיינע הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטאנען לעבען אים, פלוצלונג האבען די תלמידים אנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק: זיי האבען געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.

דאס באווייזט קלאהר, אז פון יעדער כח איז פאראן א פועל דבר: אדער אין א לבוש חומרי, אדער א רוחני וואס מי קאן אים אנעמען נאר מיט העכערע און איידעלערע געפילען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.