ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Наш обычай - произносить благословение, увидев радугу, в противоположность мнению тех, кто сомневается в необходимости произнесения этого благословения.

Два жителя Меджибужа были в ссоре друг с другом. В синагоге Баал-Шем-Това, во время молитвы один из них крикнул, что разорвал бы другого на куски как рыбу.

Баал-Шем-Тов велел своим ученикам взяться за руки, стать возле него и закрыть глаза. Затем он опустил свои ладони на плечи тех двоих, что стояли рядом, и ученики внезапно закричали, охваченные ужасом: они увидели, как один из поссорившихся разрывает другого на куски.

Этот случай ясно показывает, что все потенциальное проявляется актуально: либо в физической форме, либо в духовной, когда это можно ощутить лишь высокими и тонкими чувствами.

יום חמישי כט תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קמד.
תניא: והנה...האר"י ז"ל.

מברכים ברכת הקשת, ולא כיש מפקפקים בזה.

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים האט געהאט א מחלוקת מיט נאך א בעל הבית, און זייענדיג אמאל בא דעם בעש"ט [בעל שם טוב] אין שוהל האט ער געשריען, אז ער וואלט זיין בר פלוגתא קורע כדג זיין.

דער בעש"ט [בעל שם טוב] האט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמאכטע אויגען. דער בעש"ט [בעל שם טוב] האט ארויפגעלייגט זיינע הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטאנען לעבען אים, פלוצלונג האבען די תלמידים אנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק: זיי האבען געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.

דאס באווייזט קלאהר, אז פון יעדער כח איז פאראן א פועל דבר: אדער אין א לבוש חומרי, אדער א רוחני וואס מי קאן אים אנעמען נאר מיט העכערע און איידעלערע געפילען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.