ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Если первый день хол-амоэд выпал на субботу, во второй день хол-амоэд во время церемонии ошанот произносят "Ом ани хома" и "Адон амошиа", но при этом совершают только один круг. Произносят слово ошана до и после следующих в алфавитном порядке фраз, которые хазан говорит вслух. Остальные фразы сопровождаются однократным произнесением ошана1. Наш обычай - произносить вслух фразы, начинающиеся с букв самех или айн. Следует совершить полный круг, завершая его фразой, начинающейся с буквы тав.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Перед фразой.

יום ראשון יח תשרי, ב דחוהמ"ס [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: פח-פט.
תניא: וההפרש...'קלו' עמלה בה.

אומרים אום אני חומה וגם אדון המושיע, אבל אין מקיפים אלא פ"א [פעם אחת]. אומרים תיבת "הושענא", הן בראש והן בסוף - באותם האותיות שאומרם הש"ץ [השליח ציבור] בקול רם, בהשאר אומרים רק פעם אחת.

מנהגינו להתחיל בקול רם מאות "ס" או "ע".

מדייקים לעשות היקף שלם ומשלימים באות "ת".

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.