ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время обряда "Капарот" трижды произносят отрывок "Бней адам" ("Сыны человеческие...") до слова "Улешалом" ("...и мир"), держа при этом в руке петуха (или курицу). Каждый раз произнося слова "Зэ халифати" ("Эта замена мне..."), поднимают петуха (или курицу) над головой и трижды совершают вращательные движения. Всего - девять вращательных движений.

До конца месяца Тишрей не произносят молитву "Таханун". Во время обряда "Малкот" и тот, кто наносит удары, и тот, кто их получает, трижды произносят фразу "Веу рахум" ("И Он милосердный").1

Служение в канун Йом-Кипура - раскаянье за прошлое. Служение в Йом-Кипур - принятие решений на будущее.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Малкот" - символическая порка ремнем в канун Йом-Кипура.

יום שישי ט תשרי, ערב יום הכפורים (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד. קיב-קיד.
תניא: ולפמ"ש בס'...'264' במ"א.כפרות: "בני אדם - ולשלום" שלש פעמים, ובכל פעם מסבב ג"פ [ג' פעמים] ס"ה [סך הכל] מסבב ט"פ [ט' פעמים].

עד סוף תשרי א"א [אין אומרים] תחנון. מלקות: המלקה והנלקה שניהם אומרים והוא רחום שלש פעמים.

בעריוהכ"פ [בערב יום הכפורים] העבודה היא חרטה על העבר, ביוהכ"פ [ביום הכפורים] - קבלה על להבא.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.