ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Толкование стиха "Навеки, Б-же, слово Твое стоит в небесах"1 Алтер Ребе приводит в Тании (ч. 2, гл.1 и ч. 4, гл. 25) от имени Баал-Шем-Това, хотя это толкование можно найти в Мидраш Теилим, как об этом упоминается в его же книге "Ликутей Тора" (маамар "Ки байом азэ йехапэйр"). И в этом есть особый смысл - вечная память о Баал-Шем-Тове, родившемся во второй день недели, восемнадцатого Элула, ибо речение "Да будет твердь небесная..."2 - то есть, то, что "стоит в небесах" - прозвучало во второй день творения.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим 119:89.

2.

"Берейшит", 1:6.

יום שני כו תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,שני עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי ... 'קלט' רוחניות.

הענין ע"פ [על פסוק] לעולם ה' דברך נצב בשמים מביא רבינו הזקן [שער היחוה"א [היחוד והאמונה] פ"א [פרק א'], אגה"ק [אגרת הקודש] כ"ה] בשם הבעש"ט [הבעל שם טוב] , הגם שיש ענין זה במדרש תהלים, וכמש"נ [וכמו שנתבאר] גם בלקו"ת [בלקוטי תורה] בד"ה [בדיבור המתחיל] כי ביום הזה יכפר, וכוונה מיוחדת בזה, כי ביום שני הי'[ה] המאמר יהי רקיע - שהוא הנצב בשמים - וזה יהי'[ה] לזכרון עולם, כי ביום שני ח"י אלול נולד הבעש"ט [הבעל שם טוב].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.