ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Краткое изложение пятого пути тшувы.

Буква эй: "Ацнейа..." ("Скромно ходи пред Б-гом твоим").1

Старание никоим образом не выставлять себя напоказ. Об этом сказано: "Человеку надлежит быть "искусным" в благочестии",2 что значит – стремиться к тому, чтобы его благочестие не бросалось в глаза вообще. Известно, что многие из первых хасидов скрывали свое истинное "я". Когда же правда раскрывалась, они искренне об этом переживали. Это служение тшувы, проистекающее от скромности.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Миха, 6:8.

2.

"Брахот", 17а.

יום חמישי ח תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: מד-מח. קט-קיא.
תניא: ועוד...'קלב' דמל' דאצי'.קיצור ביאור אופן הה': ה, הצנע לכת עם הוי' אלקיך, זהירות שלא תהי שום בליטה, וכמאמר לעולם יהא אדם ערום ביראה, וענין הערמומית הוא שלא יהיה ניכר כלל, ידוע דכמה מחסידים הראשונים היו מסתירים עצמם ואם התגלו היו מצטערים. וזהו עבודת התשובה הבאה מהצנע לכת.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.