ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Благословение Б-га приносит богатство".1 Это - в общем, но особенно это касается того, кто посвящает свое время нуждам общины, занимаясь вопросами благотворительности и укрепления еврейства. Как говорится, "Б-г не останется в долгу". Каждое доброе дело, совершенное человеком, щедро вознаграждается Всевышним - детьми, здоровьем и заработком в изобилии.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мишлей, 10:22.

יום שלישי כח אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: האזינו,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט. פב-פד.
תניא: כן עד"ז ... '256' מהאריז"ל.ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה [ברוך הוא] בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר יעדער גוטער זאך וואס א איד טוט, צאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.