ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

(Поправки к тексту книги "Тора Ор", имеющие смысл только в оригинале (прим. переводчика))

"Внимай и слушай, Израиль!"1 Нынешнее время уготовано для Освобождения, которое принесет нам наш праведный Машиах. Страдания, постигающие нас - это муки рождения Машиаха. Израиль будет освобожден исключительно благодаря раскаянию.2 Не верьте лжепророкам, которые уверяют вас, что после войны придет спасение и утешение.3 Вспомните слова Б-га: "Проклят полагающийся на человека, делающий плоть опорой своей и отвращающий свое сердце от Всевышнего!..".4 "Вернись, Израиль, ко Всевышнему, Б-гу твоему!"5 Приготовьте себя и ваших близких к тому, чтобы идти вперед и приветствовать нашего праведного Машиаха, шаги которого уже слышны.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Дварим", 27:9

2.

Иерусалимский Талмуд, "Таанит", 1:1.

3.

Написано в первой половине 40-х годов.

4.

Йермияу, 17:5.

5.

Ошейа, 14:2.

יום רביעי טו טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי רביעי עם פירש"י.
תהלים: עז-עח.
תניא: פרק י. והנה ... 'טו' כמו השנאה.

תו"א [תורה אור] ד"ה [דיבור המתחיל] אוסרי סעיף המתחיל והנה זהו, צ"ל [צריך להיות]: "והעלאת ניצוצות שנפלו אפילו הבהמות יתעלו כמו שהיה בתחילת".

הסכת ושמע ישראל, העת הזאת היא מועד הגאולה על ידי משיח צדקנו, והיסורים הבאים עלינו הם חבלי משיח, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. אל תאמינו לנביאי השקר המבטיחים לכם ישועות ונחמות אחרי כלות המלחמה, זכרו דבר ה' [ירמיה יז, ה] ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ד' יסור לבו. שובה ישראל עד ד' אלקיך, והכן עצמך ובני ביתך לקבל פני משיח צדקנו הבא בקרוב ממש.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.