ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Афтара в субботу главы "Шмот" - "Абаим яшрейш" (Йешаяу 27:6-13, 28:1-13,29:22-23).

Из бесед моего отца: "Исход из Египта - это выход за пределы и ограничения1, а хасидизм - это выход за пределы и ограничения материального мира. Между ними существует различие.

Египетский Исход - это вначале разрушение, а затем - уход. Вот почему евреи покинули Египет.

Хасидский Исход - это очищение и исправление. Освобождаясь от материальных ограничений и пут, человек остается в физическом мире, то есть, живет и действует в нем, преодолевая все ограничения. И, устранив преграды и ограничения, человек должен постичь истину - что мир сам по себе хорош, покольку он - это то, чего желает Всевышний. Достигается это посредством хасидского служения".2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Слово Мицраим (Египет) - однокоренное со словом мейцарим ("пределы", "ограничения").

2.

Когда общество и окружающая обстановка (в хасидской интерпретации – "мир") вступают в противоречие с Торой, человек может просто "отдалиться от мирской суеты", как бы изолируя себя от общества. Но такой подход противоречит идеям Торы. Хасидизм учит, что человек, должен жить "в мире": создавать семью, работать, но при этом четко знать, что не материальные ценности - главная цель его существования. Какой бы деятельностью он ни был занят, все его ценности - это ценности Торы. С какими бы трудностями "в мире" он ни сталкивался, он преодолевает их, подчиняя "мирские дела" идеалам, ценностям и целям Торы. При помощи интеллекта он справляется с идеями, не соответствующими Торе, и выполняет заповеди в обстоятельствах, не располагающих к этому. Живя и действуя в подобной обстановке, еврей как бы отдален от нее, ибо не подвластен ее влиянию.

שבת כה טבת (תש"ג)

מברכים ר"ח שבט, אמירת כל התהלים בהשכמה, יום התוועדות.

הפטורה:  הבאים ישרש.
שיעורים: חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קיט, אשרי ... מצותך מאד.
תניא: אך מאחר ... כנגד כולן.

משיחות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: יציאת מצרים איז דער ארויסגעהן פון מצרים וגבולים, און חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט.עס איז פאראן א הפרש: יצי"מ [יציאת מצרים] איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט אבער אין וועלט. ד. ה. [דאס הייסט] זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול פון וועלט. אראפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין איז באמת גוט, ווייל דאס איז דאך רצונו יתברך, איז דאס דורך עבודה פון חסידות.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.