ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мицраим (“Египет”)1 указывает на ограничение, предельность. Духовное египетское изгнание - это ограничение и сокрытие Б-жественной души животной душой, настолько жестокое, что Б-жественная душа сжимается, ослабевает и становится незаметной. "Исход из Египта" означает устранение ограничений и препятствий, когда интеллект из мозга "освещает" сердце, тем самым пробуждая положительные черты характера, которые переходят в практические действия.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мицраим того же корня, что и мейцарим ("ограничения", "пределы").

יום ראשון ד שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: כג-כח.
תניא: פרק יז. ובזה ... 'כג' מצוותיו ותורתו.

מצרים הוא לשון מיצר וגבול. גלות מצרים ברוחניות הוא מה שנפש הבהמית מגבלת ומסתרת על הנפש האלקית, עד שנפה"א [שנפש האלוקית] מתצמצמת כל כך שנעשה בקטנות והעלם. ויציאת מצרים הוא הסרת המיצר והגבול. והיינו דהשכל שבמוח מאיר בלב במדות טובות בפועל ממש.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.