ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец писал в одном из своих писем: "Согласно комментариям Ашри,1 омывая руки перед трапезой, воду на них льют поочередно - трижды на правую и трижды на левую. Так поступал мой отец (Ребе Маараш) и, омыв руки по три раза каждую, оставлял немного воды в ладони левой руки и тер ладони одна о другую."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Хулин", гл. 8, Рош, раздел 43, цит. Рива.

יום שלישי כ שבט (תש"ג)
שיעורים: שיעורים: חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: וכן הלבוש - '56' ימיהם.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי [כותב באחד ממכתביו: על פי הגהות אשר"י נטילת ידים לסעודה ג' פעמים רצופות, כן היה עושה אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] - (מהר"ש נ"ע [נשמתו עדן]) - ומניח משפיכה הג' מעט מים בכף יד השמאלית ובזה משפשף שתי ידיו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.