ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мицраим (“Египет”)1 указывает на ограничение, предельность. Духовное египетское изгнание - это ограничение и сокрытие Б-жественной души животной душой, настолько жестокое, что Б-жественная душа сжимается, ослабевает и становится незаметной. "Исход из Египта" означает устранение ограничений и препятствий, когда интеллект из мозга "освещает" сердце, тем самым пробуждая положительные черты характера, которые переходят в практические действия.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мицраим того же корня, что и мейцарим ("ограничения", "пределы").

יום ראשון ד שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: כג-כח.
תניא: פרק יז. ובזה ... 'כג' מצוותיו ותורתו.

מצרים הוא לשון מיצר וגבול. גלות מצרים ברוחניות הוא מה שנפש הבהמית מגבלת ומסתרת על הנפש האלקית, עד שנפה"א [שנפש האלוקית] מתצמצמת כל כך שנעשה בקטנות והעלם. ויציאת מצרים הוא הסרת המיצר והגבול. והיינו דהשכל שבמוח מאיר בלב במדות טובות בפועל ממש.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.