ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

(Поправки к тексту книги "Тора Ор", имеющие смысл только в оригинале (примечание переводчика))

Йорцайт рабби Йосефа-Ицхака. В тот же самый день, годом позже, его зять, рабби Менахем-Мендел Шнеерсон встал во главе хасидов Хабада.

Когда моей бабушке, ребецин Ривке, было восемнадцать, она заболела, и доктор велел ей принимать пищу сразу же по пробуждении. Она однако не желала есть перед молитвой, и поэтому стала молиться раньше обычного, а затем завтракать. Узнав об этом, ее тесть, Цемах Цедек, сказал: "Еврей должен быть здоровым и сильным. Тора говорит о заповедях: "Живи в них", то есть - нужно привносить в них жизненность. А чтобы наполнять заповеди жизненностью, нужно самому быть крепким и жизнерадостным". Затем он добавил: "Тебе нельзя голодать. Лучше есть для того, чтобы молиться, чем молиться для того, чтобы есть". После этого он благословил мою бабушку долголетием. (Она родилась в 5593 (1833) г., а покинула этот мир 10 Швата 5674 (1914) г.).

Все вышесказанное мой отец пересказал одному человеку на йехидуте и добавил: "И делать это нужно с радостью".

שבת י שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שביעי עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: פרק יט. ולתוספות - בלב כלל.

תו"א [תורה אור] ד"ה [דבור המתחיל] למען תהי'[ה] סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל [צריך להיות] "לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי (הרבנית מרת רבקה נ"ע )[נשמתה עדן] בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הצ"צ [הצמח צדק], אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - (נולדה בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד).-
מאמר זה אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טאן בשמחה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.