ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мы - "поденные рабочие"1. День - это свет, и наша работа - нести миру свет Торы.

Помимо того, что мы сами должны вести себя надлежащим образом, то есть, так, как, с Б-жьей помощью, должен вести себя еврей, наша работа заключается в том, чтобы воспитать достойных учеников, твердо стоящих на ногах и целиком посвятивших свои сердце и разум намерению и цели нашего существования. Они должны знать, что не достаточно довольствоваться изучением открытой части Торы (Талмуд, законодательные кодексы) и любовью к выполнению заповедей. Необходимо также "служение сердца", молитва2.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Эрувин", 65а.

2.

"Таанит", 2а.

יום רביעי כט טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קמ-קנ.
תניא: פרק טו. ובזה ... "40" חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן. יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מאכען ליכטיג די וועלט באור תורה. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה [בעזרת ה'] בעצמו - אליין דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.