ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец писал, что слышал от имени Алтер Ребе о том, что еврейские мудрецы прошлых лет - до Таза1 и Шаха2 включительно - составляли свои труды, озаренные Б-жественным вдохновением. В Иерусалимском Талмуде, трактате "Шкалим", в комментариях "Корбан Аэйда" (конец 3 гл.)3 объясняется, что в тот момент, когда на человека нисходит высшее откровение, перед ним раскрываются все тайны Торы. Источником является аспект Хохма в своем предраскрытом состоянии.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Рабби Давид Алеви, еврейский мудрец XVII в., сокращенно Таз (аббревиатура названия его труда "Турей Заав").

2.

Рабби Шабтай Акоэн, еврейский мудрец XVII в., сокращенно Шах (аббревиатура названия его труда "Сифтей Коэн").

3.

Комментарий к Иерусалимскому Талмуду, автор которого - рабби Давид Френкель (1707 - 1762).

יום שלישי ו שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: לה-לח.
תניא: והיא בחי' ... כמ"ש במ"א.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב ששמע בשם רבינו הזקן, שכל המחברים עד הט"ז והש"ך, והם בכלל, עשו החבורים שלהם ברוח הקודש, וענין רוה"ק [רוח הקודש] איתא בקרבן העדה ספ"ג [סוף פרק ג'] דשקלים שזהו שמגלים לו רזי תורה, שזהו מבחי'[נת] העלם דחכמה.

Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.
About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.