ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец писал, что слышал от имени Алтер Ребе о том, что еврейские мудрецы прошлых лет - до Таза1 и Шаха2 включительно - составляли свои труды, озаренные Б-жественным вдохновением. В Иерусалимском Талмуде, трактате "Шкалим", в комментариях "Корбан Аэйда" (конец 3 гл.)3 объясняется, что в тот момент, когда на человека нисходит высшее откровение, перед ним раскрываются все тайны Торы. Источником является аспект Хохма в своем предраскрытом состоянии.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Рабби Давид Алеви, еврейский мудрец XVII в., сокращенно Таз (аббревиатура названия его труда "Турей Заав").

2.

Рабби Шабтай Акоэн, еврейский мудрец XVII в., сокращенно Шах (аббревиатура названия его труда "Сифтей Коэн").

3.

Комментарий к Иерусалимскому Талмуду, автор которого - рабби Давид Френкель (1707 - 1762).

יום שלישי ו שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: לה-לח.
תניא: והיא בחי' ... כמ"ש במ"א.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב ששמע בשם רבינו הזקן, שכל המחברים עד הט"ז והש"ך, והם בכלל, עשו החבורים שלהם ברוח הקודש, וענין רוה"ק [רוח הקודש] איתא בקרבן העדה ספ"ג [סוף פרק ג'] דשקלים שזהו שמגלים לו רזי תורה, שזהו מבחי'[נת] העלם דחכמה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.