ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец рассказывал:

"Маамар "Ваэйра ... ушми Ашем", обсуждающий идею о том, что "никто не будет отвергнут"1 (в "Тора Ор" напечатан маамар под тем же названием, но это - не тот маамар), получил еще одно имя - "Дэр Фрумер Ваэйра".2 Алтер Ребе произносил его каждые три года и всегда почти слово в слово. Цемах Цедек говорил, что при этом каждый раз раскрывался новый свет".

"Свет (ор) одинаков всегда, - объяснил далее отец, - но светило (маор) - всякий раз как нечто новое".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Шмуэль II, 14:14.

2.

Этот маамар побуждает к самоанализу, раскаянию и самоисправлению, тем самым помогая тому, кто его изучает, стать более богобоязненным. (Фрум на идиш - "богобоязненный", "набожный".)

יום שישי ב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שישי עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: ובזה יובן ... עבודתו כלל.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח (אינו הנדפס בתו"א [בתורה אור]), קנה לו שם "דער פרומער וארא", והיה רגיל רבינו הזקן לחזור אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהיה אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ [הצמח צדק]: יעדער מאל איז געווען א אור חדש. האט דער טאטע געזאגט: א אור איז אלע מאל גלייך, אבער מאור איז אלעמאל ווי א דבר חדש.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.