ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Первой предписывающей заповедью, по словам Рамбама,1 является заповедь "знать, что существует Первооснова и Первопричина всего сущего ... это - первая предписывающая заповедь, как сказано: "Я - Всевышний, Б-г Твой"2."

Эта заповедь непосредственно связана с деятельностью интеллекта. Каждый еврей верит во Всевышнего простой верой, и его сердце - всецело с Б-гом. Тем не менее, разум обязан вывести эту веру на уровень знания и понимания. И в этом суть заповеди "знать, что существует Первопричина": человек должен именно знать это, то есть постичь и понять. Как сказано в Торе: "Знай Б-га отцов твоих и служи ему всем сердцем"3, и еще сказано: "Познай сегодня и т.д."4

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Рамбам, "Мишнэ Тора", "Йесодей аТора" 1:1.

2.

"Шмот" 20:2.

3.

Диврей Аямим I, 28:9.

4.

"Дварим", 4:39.

יום שני יט שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, שני עם פירש"י.
תהלים: צ-צו.
תניא: ולכן נקרא' - '56' כגוף לנשמה.

מצות עשה הראשונה, ובל'[שון] הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא כו' וידיעת דבר זה מ"ע [מצות עשה] וכמ"ש [וכמו שכתוב] אנכי ה"א [ה' אלוקיך]", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער זאל דאס וויסען בהשגה והבנה דוקא, וכמ"ש [וכמו שכתוב] דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, וכתיב וידעת היום גו'.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.