ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мицраим (“Египет”)1 указывает на ограничение, предельность. Духовное египетское изгнание - это ограничение и сокрытие Б-жественной души животной душой, настолько жестокое, что Б-жественная душа сжимается, ослабевает и становится незаметной. "Исход из Египта" означает устранение ограничений и препятствий, когда интеллект из мозга "освещает" сердце, тем самым пробуждая положительные черты характера, которые переходят в практические действия.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мицраим того же корня, что и мейцарим ("ограничения", "пределы").

יום ראשון ד שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: כג-כח.
תניא: פרק יז. ובזה ... 'כג' מצוותיו ותורתו.

מצרים הוא לשון מיצר וגבול. גלות מצרים ברוחניות הוא מה שנפש הבהמית מגבלת ומסתרת על הנפש האלקית, עד שנפה"א [שנפש האלוקית] מתצמצמת כל כך שנעשה בקטנות והעלם. ויציאת מצרים הוא הסרת המיצר והגבול. והיינו דהשכל שבמוח מאיר בלב במדות טובות בפועל ממש.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.