ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Долг всех хасидских женщин и девушек (да живут они в мире и благополучии) - быть в авангарде любой деятельности по укреплению нашей религии и еврейства, особое внимание концентрируя на законах чистоты семейной жизни.1 Они должны организовать общество хасидских женщин, целью которого будет укрепление хасидских путей в воспитании и образовании детей - путей, которые были приняты в хасидских домах с давних времен.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Законы Торы о супружеской жизни; в частности о погружении в микву и соблюдении других заповедей, связанных со святостью семьи. См. 29 Кислева, 10 Нисана.

יום רביעי כא שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: אך המחשבה - 'כט' כפקודין.

חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חזוק הדת והיהדות בכלל, ובפרט בענין טהרת המשפחה. ועליהם לארגן חברת בנות החסידים לחזק כל דרכי החסידים בעניני הדרכה וחינוך כמו שהיה בבתי החסידים מאז ומקדם.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.