ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Особенно сейчас, в эти дни, когда мы, по великому милосердию Всевышнего, стоим на пороге Освобождения, наш долг - всеми возможными средствами укреплять каждый аспект нашей религии. Исполнение заповедей не должно ограничиваться минимумом. Их необходимо выполнять наилучшим, наипрекраснейшим образом, и следование обычаям должно быть тщательным, безо всяких компромиссов. Заповедь и долг каждого раввина в народе Израиля - оповестить свою общину о том, что нынешние испытания и страдания, это "муки рождения Машиаха". Всевышний требует, чтобы мы вернулись на путь Торы и ее заповедей, чтобы мы ничем не препятствовали немедленному приходу нашего праведного Машиаха.

יום חמישי ח שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: מד-מח.
תניא: והענין ... ,כד, גלגולים.

בפרט בזמן הזה אשר בחסדי השי"ת [השם יתברך] אנו עומדים על סף הגאולה, עלינו להתאמץ בכל מיני אימוץ, לחזק כל עניני הדת בהידור מצוה, ולשמור את כל המנהגים מבלי לוותר אף כל שהוא, ומצוה וחובה על כל רב בישראל, להודיע לקהל עדתו כי הצרות והיסורים חבלי משיח המה, וה"א [וה' אלקנו] דורש מאתנו תשובה לתומ"צ [לתורה ומצות], שלא נעכב ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.