בר פדא אומר Бар-Пада говорит: קל וחומר это правило можно выучить (т. е. вывести) по принципу «тем более». ומה המחלל אינו מתחלל Если тот коэн, который делает негодным для священства свое потомство, женясь запрещенным браком (например, на разведенной), все же сам негодным не становится, הבא לחלל ולא חילל то человек (злоумышленный свидетель), который пришел сделать негодным другого и не сделал его негодным, אינו דין שלא יתחללтем более не становится негодным.

מתקיף לה רבינא На это нашел возражение Равина: אם כן если так, как ты сказал (используя принцип вывода «тем более»), то בטלת תורת עדים זוממין исчезает сам закон о злоумышленных свидетелях. Т. е. никого нельзя наказать по принципу «сделайте ему, как он злоумышлял сделать другому».

Потому что можно применить такой же принцип вывода: ומה הסוקל אינו נסקל если убивший побитием камнями (т. е. если свидетель, по злоумышленному свидетельству которого невиновный убит через побитие камнями) сам не побивается камнями (не приговаривается к такой же смерти) за злоумышленное свидетельство (что происходит, когда приговор по его свидетельству исполнен до того, как пришла вторая группа и уличила его в злоумышлении, поскольку есть правило: «если не убили – их убивают; если убили – их не убивают»), – הבא לסקול ולא סקל то человек (злоумышленный свидетель), который пришел убить (через свидетельство в суде) побитием камнями другого человека и не побил его камнями (т. к. не успели исполнить приговор, потому что пришла вторая группа свидетелей и уличила его), אינו דין שלא יסקל тем более не приговаривается к побитию камнями.

אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא Но вот что скажем: это правило понятно из того, что учили раньше от имени раби Йеошуа бен Леви: злоумышленного свидетеля не делают негодным для священства, потому что принцип «сделайте ему, как он злоумышлял» применим только к нему, но не к его потомству.

Учили в нашей мишне: свидетели говорят: מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב גלות כו׳ мы свидетельствуем об этом человеке, что он обязан уйти в изгнание в город-укрытие, поскольку непреднамеренно убил человека, – в таком случае (после того как их уличат в злоумышленном свидетельстве) не говорят: пусть этот уйдет в изгнание вместо того, против кого свидетельствовал. Но получает сорок ударов.

מנא הני מילי Откуда мы это учим? אמר ריש לקישСказал Рэш-Лакиш, דאמר קראчто так сказал стих о том, кто убил непреднамеренно: הוא ינוס אל אחת הערים «Пусть он бежит в один из этих городов». הוא ולא זוממין Пусть он бежит – но не злоумышленные свидетели.

רבי יוחנן אומר Раби Йоханан говорит: קל וחומר это правило можно выучить по принципу «тем более». ומה הוא שעשה מעשה במזיד אינו גולה Если тот, кто убил, совершив свой поступок (убийство) преднамеренно, не уходит в изгнание в город-укрытие (как уходит тот, кто убил непреднамеренно), – הן שלא עשו מעשה במזיד אינו דין שלא יגלו то эти (т. е. злоумышленные свидетели), которые не совершили поступка, а только свидетельствовали преднамеренно, тем более не уходят в изгнание.

Гемара возражает. והיא נותנת Но такой вывод как раз дает возможность приговорить злоумышленных свидетелей к изгнанию! А именно: הוא שעשה מעשה במזיד לא ליגלי тот, кто убил, совершив поступок преднамеренно, не уходит в изгнание (т. е. его не приговаривают к изгнанию), כי היכי דלא תיהוי ליה כפרהчтобы таким образом не было у него искупления, – הן שלא עשו מעשה במזיד נמי ליגלוэти (т. е. злоумышленные свидетели), которые не совершили поступка, а только свидетельствовали, хотя и сделали это преднамеренно, уходят в изгнание, כי היכי דליהוי להו כפרהчтобы было у них таким образом искупление.

אלא מחוורתא כדריש לקישНо вот что скажем: это правило понятно из того, что раньше сказал Рэш-Лакиш: из стиха Торы учим: пусть он бежит – но не злоумышленные свидетели.

אמר עולא Сказал Ула: רמז לעדים זוממין מן התורה מנין где в Торе есть намек (косвенное указание) на то, как наказывают злоумышленных свидетелей ?

רמז לעדים זוממין Зачем искать в Торе намек на наказание злоумышленных свидетелей ? והא כתיבВедь написано: ועשיתם לו כאשר זמם «И сделайте ему, как злоумышлял».

אלא רמז לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין Но вот что спросил Ула: где в Торе есть намек на то, что злоумышленные свидетели получают удары (когда нельзя сделать им то же самое, что они замыслили другому)? – דכתיב Потому что написано: והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע «Когда случится ссора между людьми и предстанут они перед судом, и рассудят их, и оправдают правого, а злодея объявят злодеем, והיה אם בן הכות הרשע то будет: если полагаются злодею удары, прикажет судья и будут его бить». Если речь идет о простом суде, то משום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בן הכות הרשע разве из-за того, что «оправдают правого, а злодея объявят злодеем», надо приговорить злодея к ударам (что следует из слов: «если полагаются злодею удары»)?

אלא עדים שהרשיעו את הצדיקНо вот как, согласно Уле, следует объяснить стих: пришли свидетели, которые объявили правого злодеем, ואתו עדים אחריני והצדיקו את הצדיק דמעיקראа потом пришли другие свидетели и оправдали изначально правого (ложно обвиненного первыми свидетелями) ושוינהו להני רשעים и сделали этих (т. е. первых свидетелей) злодеями (т. е. уличили их, объявив злоумышленными свидетелями; это и есть «злодея объявят злодеем») – והיה אם בן הכות הרשע тогда «и будет: если полагаются злодею удары». Другими словами, первых, злоумышленных свидетелей бьют только тогда, когда нельзя с ними поступить по правилу «сделайте ему, как злоумышлял» сделать другому.

ותיפוק ליה Но тогда пусть он (Ула) выведет это правило מלא תענה из стиха : «Не отзывайся о своем ближнем ложным свидетельством». Ведь известно, что за любое нарушение Торы, для которого она не указала наказание, наказывают ударами. Ответ: Ула так не учит, משום דהוי לאו שאין בו מעשה потому что это запрет из разряда «не делай» и нет в этом запрете поступка, а есть только слова. וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו И известно правило: за всякое нарушение запрета «не делай», в котором нет поступка, но есть только слова, нарушитель не получает ударов.